REFERAT ÅRSMØTE 15.01.18

REFERAT ÅRSMØTE I STAVANGER SJAKKLUBB 15.01.18

 

referat

sak 1; godkjenning av innkalling; innkallingen ble godkjent.

sak 2; valg av ordstyrer / referent; TK Larsen ble valgt til begge deler

sak 3; regnskap; kasserer legger frem for godkjening; Per Blikra la frem foreløpig regnskap som ble godkjent uten innvendinger. Revisor-attestert regnskap vil bli lagt frem om et par uker – det vil bli publisert på ”tvilsomttrekk”-bloggen

sak 4; valg av styre/revisor; Valgkomite for 2018 var Atle Larsen og Eirik Kyrkjebø.

leder; TK Larsen                    (på valg); TK larsen gjenvalgt for 2 år

Kasserer; Per Blikra                                (på valg om 1 år);

Ansvarlig klubbkvelder; Erik Fossan     (på valg om 1 år)

Styremedlemmer

Carsten Beer-Jakobsen                  (på valg om 1 år) trakk seg

Petter Fossan                                 (på valg om et år)

Koordinator for eliteserien; Joar G. Pettersen    (på valg) ønsket ikke gjenvalg

Stig Jerlow Jacobseb ble valgt inn som styremedlem for 2 år – det samme ble Øyvind Housken; styremedlem for 2 år.

NB styret bestemmer hvem som skal overta for Joar som fortsetter frem til sommeren 2018.01.14

Revisor; Ingeborg Kallberg                                    (på valg om 1 år)

Valgkomite for 2019; Atle Larsen og Eigil Gjeseth

 

sak 5; kontingent; per dags dato har vi følgende;

A-medlem; 1000,- B-medlem/”ny-passivt medlem”; 800,-, passive spillere 800,-; Ungdom (under 20); 800 Student; 800,- Tittelspillere (GM, IM og FM betaler ikke kontingent). Skal dette endres? Ingen endringer.

NB kontingent betales inn til 3201 08 91581

Nye spillere må oppgi Navn; fødselsdato; Adresse og e-mail; betal på nettet, men send også Per Blikra en mail med dine detaljer; per.blikra@lyse.net

Det ble ikke gjort endringer i kontingenten, men SKU vurderer å øke til 900 for sine medlemmer.

Sak 6; seriesjakken; status ved Joar Gullestad Pettersen; Joar orienterte om arbeidet og vi satser på å beholde plassen i eliteserien, selv om det er sterk motstand – mange har prestert bra, hvilket viser at det lønner seg å ha såkalt sterk motstand.

 Sak 7; turneringer; hva skjer i 2018? Orientering om ulikt… Det vil sannsynlivis bli arrangert noe relatert til Norway Chess + en Stavanger Open etc.

 sak 8; evtl.

  1. Nytt spillested på Tjensvoll Bydelshus
  2. Det blir vekselvis lyn og hurtig-sjakk; hver 3, gang bli det teori og trening på bestemte åpningssystemer – v/ IM Erik Fossan (og kanskje noen andre…)
  3. Følgende innstatsgruppe for steaming og rydding ble etablert; Bjørn, Arne, Stian og Kjell Terje. Men husk; etter at spillingen er over må alle rydde sin del: brett & brikker skal ned – bordene på plass og det må vaskes opp + at gulvet må moppes over. Dersom alle gjør sin del så blir det enkelt…

 

TK (formann)

ÅRSMØTET 2016; referat

REFERAT FRA Årsmøte 2016 ble avholdt 18/1-2016 i lokalene i Psykopp; oppmøte kl 19.00

Saksliste;

sak 1; godkjenning av innkalling (via bloggen tvilsomttrekk); innkalling ble enstemmig godkjent.

sak 2; valg av ordstyrer / referent; TK ble valgt til referent.

sak 3; regnskap; kasserer legger frem for godkjening; Per Blikra la frem regnskap som ble godkjent – man diskuterte at en del overskuddet vil bli overført til SSKU i 2016. Det var ingen innvendinger til det, men dette vil endelig bli godkjent i neste års regnskap.

sak 4; valg av styre/revisor; valgkomite består av Erik Fossan og Bjørn Ellingsen

leder; TK Larsen (på valg om 1 år)

Kasserer; Per Blikra (på valg om 1 år)

Ansvarlig klubbkvelder; Erik Fossan (på valg om 1 år)

Materialforvalter; Svein Folkvord (på valg)

Styremedlem; Bjørn Ellingsen (på valg om 1 år); valgkomiteen hadde arbeidet godt og følgende endringer ble vedtatt; materialforvalter Svein Folkvord ønsket ikke gjenvalg og man bestemte at klubben ikke trenger en egen materialforvalter; Joar Gullestad Pettersen ble valgt til koordinator for Eliteserien for to år – denne posisjonen ble definert som en del av styret. Revisor Ingeborg Kallberg vil også fortsette. Valgkomite for 2017 er Carsten Beer-Jakobsen og Eirik Kyrkjebø.

sak 5; kontingent; per dags dato har vi følgende;

A-medlem; 1000,- B-medlem/”ny-passivt medlem”; 800,-, passive spillere 800,-; Ungdom (under 20); 800 Student; 800,- Tittelspillere (GM, IM og FM betaler ikke kontingent). Skal dette endres? Det ble ikke gjennomført noen endringer; det kom opp forslag om å redusere prisen for studenter fra 800 til 600; det ble flertall mot dette forslaget.

Sak 6; seriesjakken; status ved Joar Gullestad Pettersen; Stavangers opprykk i Eliteklassen har vært og er – en suksesshistorie. Joar redegjorde for dette.

Sak 7; turneringer; hva skjer i 2016? Det ble orientert om ulike arrangementer og arbeidsrupper; bl.a. NM 2017 som har en stor gruppe engasjerte folk. NM for klubblag arrangeres i tidsrommet 10-12/6-2016. SSK er også 100 år i 2017.

Sak 8; maratonturneringen våren 2016; skal vi endre på spilletypene – mer fokus på hurtig- og lynsjakk? Det ble en lang og livlig diskusjon om dette og man vedtok å ikke ta bort langsjakken (10 mot 6), men man vil forkorte tidskontrollen noe (til 1 time 15 min + 30 sek per trekk)

sak 9; evtl. man kan melde saker til TK Larsen per tkmaclarsen@me.com. Det var innmeldt sak angående rating av spillingen i klubben, denne saken ble ikke diskutert pga at tiden ikke strakk til og forslagsstiller var ikke på møtet. Det vil bli tatt opp med turneringsleder (Erik Fossan) underveis.

tk

Årsmøtet 2015; referat

Det møtte opp 20 mann på årsmøtet 2015; her er referat og regnskap;

Sak 1; godkjenning av innkalling (skjer via bloggen tvilsomttrekk); innkalling og saksliste ble godkjent. 

Sak 2: valg av ordstyrer / referent; TK ble valgt til ordstyrer og referent. 

Sak 3; regnskap; kasserer legger frem for godkjenning. Per Blikra la frem et godt regnskap og fikk kred for det arbeidet det er å føre regnskap som nærmer en million per år; se vedheng. 

Sak 4; valg av styre / revisor. Valgkomite er ikke avklart, men det jobbes med saken frem til årsmøtet. Styret er som følger (de som er på valg er i fet skrift); valgkomitten bestod av Frode Fredriksen og Svein Folkvord; alle tok gjenvalg og Erik Fossan ble ansvarlig for klubbkveldene. 

 

Leder                                    Tor K Larsen                  på valg gjenvalgt for 2 år

Kasserer                              Per Blikra                       på valg gjenvalgt for 2 år

Ansvarlig klubbkvelder   Lasse Østebø Løvik             på valg* Erik Fossan valgt for 2 år

Ansvarlig seriesjakk             Joar Gullestad Pettersen        på valg om 1 år

Materialforvalter                 Svein Folkvord                        på valg om 1 år

Styremedlem                      Bjørn Ellingsen                  på valg gjenvalgt for 2 år

Revisor                                Ingeborg Kallberg            på valg gjenvalgt for 2 år

 

* Lasse har flyttet til Trondheim og var egentlig på valg først om et år

sak 5; kontingent; per 2014 var kontingenten som følger; A-medlem; 1000,- (derav 100 til premiepott)     B-medlem/”ny-passivt medlem”; 700,-, passive spillere 750,-; Ungdom (under 20); 700     Student; 750,-  Tittelspillere (GM, IM og FM betaler ikke kontingent). Skal det gjøres noen endringer her? Det ble gjort endringer i kontingent slik at følgende gjelder; 

A-medlem; 1000,-  B-medlem/”ny-passivt medlem”; 800,-, passive spillere 800,-; Ungdom (under 20); 800     Student; 800,-  Tittelspillere (GM, IM og FM betaler ikke kontingent).

Sak 6; seriesjakken; kort rientering ved Joar Gullestad Pettersen. Joar la frem resultatene og fremtidsplanene; han fikk kred for godt og systematisk arbeid; endelig har vi et motivert og kompetent lag i toppserien – målet er å bli værende der… 

Sak 7; turneringer; hva skjer i 2015? Neste mandag er det Åpent Rogalandsmesterskap i lynsjakk; se egen blogg. Dessuten ble det diskutert hvorvidt man skal ha noe parallell arrangement til Norway Chess (visstnok fra 14/6 og 10 dager fremover); vi vil sannsynligvis ikke gjenta fjorårets Stavanger Open, men kanskje ha en mindre turneringen. Generelt ble folk oppfordret til å ta ansvar, delta på arrangement av og ta initiativ til f.eks NGP-turneringer (hurtig – lyn). Vi har dessuten opsjon på Landsturneringen i 2017 som også er 100-års jubileum for Stavanger Sjakklubb; her var det flere som sa de ville delta. Carsten, Petter og Erik er allerede engasjert i dette og f.eks TK og Svein sa de ville kunne prioritere et slikt arrangement. For en god gjennomføring må vi ha 5-6 personer i arrangementskomiteen + 15-20 som deltar på selve gjennomføringen. Vi oppfordrer medlemmer til å stille som vakter etc på Norway Chess 2015 fordi det genererer midler til klubben

Sak 8; evtl.Svein og TK har montert skap og det skal anskaffes kodelås; koden blir 2017. Erik Fossan går til innkjøp av en PC til bruk i klubben. Klubben dekker denne utgiften.

NB oppmøte for spilling blir innskjerpet til klokken 18.45; Erik Fossan har telefon 91181009 dersom man må sende ham beskjed; spillestart blir 19.05-19.10; ikke senere. 

tk

ssk regnskap 2014

ÅRSMØTET 2013 referat

Det ble avholdt årsmøtet i SSK 7/1-2012; her er referatet

Referat årsmøte i Stavanger Sjakklubb 7/1-2012

Sak 1; godkjenning av innkalling. Innkalling ble enstemmig godkjent.

Sak 2; valg av ordstyrer/referent; TK Larsen.

Sak 3; regnskapet; Per Blikra legger frem for godkjenning. Regnskapet ble lagt frem – når det er endelig godkjent av revisor så vil det bli lagt ut på bloggen. Regnskapet ble godkjent. Det kom til en diskusjon angående fordeling av midler mellom ungdoms- og voksendelen i klubben. Voksendelen bør arrangere flere turneringer for å få inn noe mer inntekt til «eget forbruk». Ungdomsaktivitetene vil bli prioritert som før. 

Sak 4; valg av styre/revisor. Valgkomitee; Frode Wiggen (bekreftet) og Bjørn Ellingsen (ikke bekreftet). Status på styret per årsmøte var som følger; Frode Wiggen og Bjørn Elingsen hadde forberedt dette godt og resultatene er som følger (fet skrift)

Tor Ketil Larsen                     leder                            på valg; gjenvalgt for 2 år. 

Per Blikra                              kasserer                      på valg; gjenvalgt for 2 år. 

Thomas Thomassen             ansv. klubbkvelder       på valg; gjenvalgt for 2 år. 

Carsten Beer-Jakobsen        ansv. eksterne turn.    på valg; Carsten takket for seg og vi ble enige om at denne stillingen er overflødig; vi vil etablere komiteer som jobber med ulike arrangementer. 

Victor Havik                           ansv. seriesjakk           på valg; her stod det feil i sakslista; det er Thomas Thomassen som har denne rollen og han er på valg om 1 år. 

Joar Gullestad Pettersen       material forvalter         på valg om 1 år

Håvard Løvik                          styremedlem                på valg; Bjørn Ellingsen ble valt som nytt styremedlem, 

Ingeborg Kalberg                    revisor                         på valg; gjenvalgt for 2 år.

Sak 5. Kontingent; følgende gjelder per dags dato;

A-medlem; 1000,- (derav 100 til premiepott)     B-medlem/”ny-passivt medlem”; 600,-Ungdom (under 20); 600     Student; 750,-;   Tittelspillre (GM, IM og FM betaler ikke kontingent); forslaget er at dette videreføres. Det ble vedtatt at ingen endringer gjøres – vi må passe godt på at alle betaler kontingenten som de skal både for å få penger i klubbkassen og fordi man må ha betalt medlemskap for å kunne delta i ulike turneringer. 

.Sak 6. Årsrapport; til godkjenning (se eget blogginnlegg…) Kommer etter hvert; TKs ansvar. 

Sak 7. Seriesjakken; kort orientering om status ved Thomas Thomassen; alt går etter planen – tre lag skal møt ehverandre; Sandnes – Stavanger I og II. Vi må ha et styremøte etter hvert hvor vi diskuterer økonomi og strategi for videre satsning på det å rykke opp i eliteserien. Mange gode SSK-spillere som har sine røtter her, men som studerer etc andre steder har sterkt ønske om at vi skal etablere oss i eliteserien – det vil jo gi dem interessant matching mot toppspillere i Norge. 

Sak 8. Turneringer; hva er planlagt for 2013? Status ang Norway Chess ved TK. Vi har ikke hørt noe mer fra Norway Chess, men arrangementet synes å gå i BOKS hvilket er utrolig spennende og godt jobbet…. Vi vil forsøke å få til en turnering av tupen NVGP parallelt og Carsten, Bjørn, Frode og Frode skal jobbe med denne saken. De må planlegge sted, form, datoer og kontakte Norway Chess (Carsten er allerede i dialog med dem).  Vi arrangere åpent KM i lynsjakk 25/2 på Tjensvoll bydelshus – TK må få det inn i terminlista. Bjørn brenner for en maraton-lynsjakk-dag og skal jobbe denne ideen frem sammen med Oddmund. SSK fyller 100 år i 2017; vi planlegger å avholde Landstureringen det året – TK skal gjøre et foreløpig fremstøt mot Jøran Janson i Sjakkforbundet. Frode nevnte at Kvadrat-lynsjakk-turneringen har vært en suksess på mange måter; han oppfordret noen til å ta denne ballen… Ingen meldte seg umiddelbart, men time will show…

Sak 9. NybegynnerKURS i SSKs regi ved Vadim? Vadim legger frem planer for våren 2013. Vadim ønsker å arrangere nybegynnerkurs i sjakk for voksne i SSKs regi; det ble en diskusjon frem og tilbake; noen hevdet at det ikke hadde noe for seg, mens andre var mer entusiastiske… Uansett så støtter vi at Vadim forsøker å få dette til; han kan bruke lokalet i Kirkegt (TK må avklare med Elin Skogen) og betaling går til SSK som så lønner Vadim; ca 100,- per deltager vil tilfalle klubben; TK og Vadim utarbeider detaljene rundet dette. 

Sak 10. Magnus Carlsen; han er vårt “passive” supermedlem; skal vi gjøre noe i den anledning? Etter en varm diskusjon ble vi enige om å ikke gjøre noe spesielt i denne saken; vi ser det an og er på tilbudssiden dersom anledningen byr seg; uten tvil er i stolte av å ha verdens beste sjakkspiller som medlem i klubben vår. 

Sak 11. Evtl. Det var flere saker på evtl;

a) terminlisten; TK oppdaterer den og skal også avtale med Vadim om at han tar 4-5 treningskvelder mot betaling slik vi gjorde i 2011. 

b) Johanes Kvisla tok IM-napp nylig; TK skal blogge om det flotte faktum..

c) Premiestørrelsen; det ble fremholdt at størrelsen på premiene for maratonturneringen MÅ passe inn i økonomien vår. Ungdomssprisen bør sannsynligvis inneholde et krav om en viss deltagelse – f.eks 50% av kveldene. Vi vil holde førsteprisen fornuftig hly fordi det åpenbart motiverer gode spillere til å delta. Thomas og TK skal utarbeide et forslag ASAP.

TK

Referat årsmøte i Stavanger Sjakklubb 16/1-2012

Årsmøte i Stavanger Sjakklubb 16/1-2012; referat

Sak 1; godkjenning av innkalling. Innkallingen ble godkjent. 

Sak 2; valg av ordstyrer/referent; TK Larsen

Sak 3; regnskapet; Per Blikra legger frem for godkjenning. Regnskap ble godkjent; se vedlegg til denne rapporten. 

Sak 4; valg av styre/revisor. Valgkomitee; Frode Wiggen og Bjørn Ellingsen. Status på styret per årsmøte var som følger;

Tor Ketil Larsen                     leder                            på valg om 1 år

Per Blikra                              kasserer                      på valg om 1 år

Sudhir Gupta                         ansv. klubbkvelder       på valg om 1 år

Carsten Beer-Jakobsen        ansv. eksterne turn.    på valg om 1 år

Victor Havik                           ansv. seriesjakk           på valg; Thomass Thomassen ble valgt til koordinator for seriesjakken (for 2 år); han skal ha møter med laglederne for 3 lag – derav et ungdomslag og planlegge dette slik at vi ENDELIG KAN TA STEGET OPP TIL ELITESERIEN – der vi hører hjemme…..

Joar Gullestad Pettersen       material forvalter         på valg; tok gjenvalg for 2 år. 

Håvard Løvik                          styremedlem                på valg om 1 år

Ingeborg Kalberg                    revisor                         på valg om 1 år

Sak 5. Kontingent; er foreslått endret til 1000 for fullt medlemskap + 600 for b-medlem og fortsatt 300 for junior. Fult og b-medlem betaler 200 til premiefondet. Denne endringen må evtl.  godkjennes av årsmøtet. Følgende ble bestemt; 

A-medlem; 1000,- (derav 100 til premiepott)     B-medlem/»ny-passivt medlem»; 600,-

Ungdom (under 20); 600     Student; 750,-;   Tittelspillre (GM, IM og FM betaler ikke kontingent)

Sak 6. Årsrapport; til godkjenning (se Stavanger sjakklubbs blogg – legges ut i løpet av uken). Ble fremlagt av TK Larsen og godkjent med noen få endringer. 

Sak 7. Seriesjakken; kort orientering om status ved Viktor Haavik/Vadim Daskevics.; se punkt 4; etter lengre diskusjon ble vi enige om å ha en koordinator i tillegg til evtl. lagledere. 

Sak 8. Turneringer; status-rapport ved arbeidsgruppen som består av Vadim Dascevics, Carsten Beer-Jakobsen og Odin Blikra Vea. Det arrangeres lynsjakkturnering på Madla Amfi 28/1-2012 og det planlegges en Stavanger OPEN turnering til våren. Ellers skal gruppen konsolidere seg…

Sak 9. Evtl. Ingen saker meldt. 

TK

Vedlegg; regnskap signert av revisor/kasserer. Oppdatert årsrapport for 2011 – se eget innlegg.

signert regnskap SSK 2011